ผลิตภัณฑ์จาก CPPLUS ช่วยให้บริษัทของคุณหรือฝ่ายบุคคลดูแลและควบคุมเวลาการทำงาน และยังลดปัญหาการลงเวลาแทนกันอีกด้วย! เหมาะสำหรับสถานศึกษา บริษัทเอกชน ร้านค้าและสถานที่ราชการ เครื่องบันทึกเวลาจะบันทึกต่างๆของพนักงานทั้งตอนเข้างานและเลิกงาน